Chuyên viên nhân sự (Hết hạn)

(Hết hạn) Chuyên viên nhân sự tổ chức đăng tuyển, xét lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, tổ chức tuyển chọn, hội nhập nhân viên mới, training, đào tạo, huấn luyện cho nhân viên.

Kết nối với mạng xã hội